Výtah z provozního řádu

1) Provozovatel střelnice: Spolek Sportovních aktivit Šumava - Střelnice Prachatice IČO: 639 134 70

2) Charakter Střelnice: venkovní, klubová, nekomerční, sportovní, kulová.

3) Dovolené zbraně a střelivo:

          a) Pistolová střelnice pro střelbu na vzdálenost 25 m.

- Pistole a revolvery všech ráží, s použitím zákonem dovoleného Střeliva (zákaz používání průbojných, svítících a zápalných střel) na 10 střeleckých stanovištích na pevný terč.

- Krátké ruční historické zbraně a jejich přesné funkční napodobeniny na 5 Střeleckých stanovištích. Při této střelbě je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření pro střelbu černých prachem.

          b) Kulová střelnice pro střelbu z dlouhých a krátkých kulových zbraní na vzdálenost 50 a 25 m.

- Malorážky ráže 22LR, pro střelbu náboji s okrajových zápalem na vzdálenost 50 m na 30 střeleckých stanovištích při polohové střelbě (klek, leh, stoj).

- Velkorážové opakovací a samonabíjecí pušky, s použitím pouze zákonem dovoleného střeliva (zákaz používání průbojných, zápalných a svíticích střel), při střelbě na vzdálenost 50 m.

- Dlouhé ruční historické zbraně a jejich přesné funkční napodobeniny. Při této střelbě je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření při střelbě černým prachem (nebezpečí vznícení volně uloženého černého prachu, nebezpečí vzniku požáru atp.).

- Pistole a revolvery všech ráží, s použitím zákonem dovoleného střeliva (zákaz používání průbojných, svítících a zápalných střel).

- Krátké ruční historické zbraně a jejich přesné funkční napodobeniny. Při této střelbě je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření pro střelbu černým prachem.

4) Povinnosti účastníků střeleb:

- Dodržovat základní pravidla bezpečného zacházení se zbraní.

- Dodržovat provozní řád střelnice.

- Dbát pokynů správce střelnice nebo řídicího střelby.

- Ke střelbě používat pouze dovolené zbraně a střelivo.

- V případě výskytu osob nebo zvířat v ohroženéın prostoru okamžitě zastavit střelbu

- Při střelbě maximálně využívat ochranné prvky, zejména clonu bránící přestřelení záchytného valu v dopadišti střel.

- Na střelnici udržovat pořádek.

- Na povel správce nebo řídícího střelby „Střelbu zastavit“ okamžitě ukončit střelbu.

5) Na střelnici jc zakázáno:

- Nabíjet a nosit nabité zbraně mimo palebné postavení střelců.

- Jakkoliv manipulovat se zbraněmi mimo palebné postavení střelců a prostoru určeném správcem střelnice.

- Ponechávat odložené zbraně bez dozoru.

- Úmyslně střelbou poškozovat technické vybaveni střelnice.

- Střílet do předmětů, které nemají charakter terče (plechovky,lahve apod.).

- Před a v průběhu střelby požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné omamné prostředky.

- Provozovat střelbu v případě, kdy dojde ke snížení bezpečnosti vlivem poškození technického vybavení střelnice.

- Střílet za snížené viditelnosti.

 

Kompletní provozní řád je k dispozici v klubovně nebo u správce střelnice.